2. Thêm Server & CSDL

Hướng dẫn thêm Server và CSDL (cơ sở dữ liệu)

Sau khi thêm website thành công, bạn được chuyển đến trang cấu hình “Server & CSDL”.

Cấu hình Server & CSDL gồm có:

  • Máy chủ (Server)

  • Cơ sở dữ liệu (CSDL)