3. Cấu hình

Hướng dẫn cấu hình dịch vụ SMTP, IPInfo.io và Proxycheck.io

Sau khi Lưu thành công Server & CSDL, bạn chuyển lên tab “Cấu hình”.

Cấu hình gồm có:

  • Mail SMTP

  • IPInfo.io

  • Proxycheck.io