5. Gắn mã theo dõi

Hướng dẫn gắn mã theo dõi trên website

Bạn di chuyển đến tab Mã theo dõi.

Bạn sử dụng 1 trong 2 cách dưới đây:

  • Cách 1 (chèn mã Javascript) - Khuyến nghị

  • Cách 2 (sử dụng PHP)